REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.6.2018

Ombudsman je objavio Pravno mišljenje u svojstvu Prijatelja suda u pogledu nesprovođenja odredbi Zakona br. 04/L-092 o slepim licima, u vezi sa oslobađanjem slepih lica od poreza na nepokretnu imovinu

Ombudsman je u svojstvu Prijatelja suda (amicus curiae), prosledio Osnovnom sudu u Prištini Pravno Mišljenje u vezi sa kršenjem prava slepih lica, odnosno nepoštovanjem zakonskih odredbi za oslobađanje istih od poreza na imovinu, shodno žalbi Udruženja slepih u Đakovici.
Ombudsman je prilikom razmatranja slučaja primetio da Opština Đakovica ne poštuje odredbe Zakona br. 04/L-092, za slepa lica, koja slepe osobe oslobađaju od poreza na nepokretnu imovinu. Ombudsman, dalje primećuje da su u nekim opštinama slepa lica oslobođena od poreza na nepokretnu imovinu shodno odredbama Zakona o slepim licima. Osim toga, Ombudsman primećuje da razlog za ne sprovođenje odredaba Zakona o slepim licima od strane opštine Đakovice ima osnovu na stavu Ministarstva za finansije, prema kojem su opštine Republike Kosova obavezne da sprovode Zakon o porezu na nepokretnu imovinu 03/L-204, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-100, ignorišući odredbe Zakona o slepim licima. Ombudsman je tokom razmatranja ovog pitanja poslao Pismo preporuke ministru Ministarstva administracije lokalne samouprave (MALS) sa preporukom da, u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima koja proizilaze iz zakona, izdaje cirkularno pismo u kome treba da se zahteva od svih opština Republike Kosova da se primeni oslobađanje slepih lica od poreza na nepokretnosti, u skladu sa odredbama člana 6. Zakona br. 04/L-092 o slepim licima bez ikakve diskriminacije. Ali do sada Ombudsman nije dobio nikakav odgovor od ministra MALS-a.
Sa druge strane, Udruženje slepih lica u Đakovici podnelo je tužbu Osnovnom sudu u Prištini, Departmanu za administrativna pitanja protiv odluke opštine Đakovice kojom se odbija oslobađanje slepih lica od poreza na nepokretnu imovinu i aktuelno pred ovim sudom se vodi sudski postupak u vezi ovog predmeta.
Ombudsman u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae), na osnovu člana 16, stav 9 Zakona br. 05/L-019 o Ombudsmanu, prema kojem Ombudsman može da se pojavi u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae) u sudskim postupcima koja se odnose na ljudska prava, i prosledio je Osnovnom sudu u Prištini Pravno mišljenje koje sadrži pravnu analizu i zaključak Ombudsmana u vezi s tim pitanjem.
Ovom prilikom Ombudsman je naglasio da princip vladavine prava, kao osnovni princip Ustava, obavezuje državne organe da poštuju/sprovode zakonodavstvo usvojeno od strane zakonodavca zemlje. Dalje, Ombudsman je naglasio da se sa primenom principa zakonitosti i principa vladavine prava od strane administrativnih i pravosudnih organa daju garancije kojima se gradi efikasan pravni sistem koji pruža pravnu sigurnost građana.
Ovo Pravno mišljenje je prosleđeno medijima i objavljeno je na veb stranici
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll