REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

QERSHOR / JUN 2015

Dt /

Dat

Koha / Vreme

Komuna /

Opština

Av. i Pop. / Zëv. e AP

Omb. / Zam. Omb.

4

10.00

Graçanicë / Gračanica

Basri Berisha

4

13.30

Fushë Kosovë / Kosovo Polje

Basri Berisha

8

10.00

Pejë / Peć

Shqipe Ibraj – Mala

8

13.00

Klinë / Klina

Shqipe Ibraj – Mala

9

10.00

Skënderaj / Srbica

Basri Berisha

9

13.30

Drenas / Glogovac

Basri Berisha

9

10.00

Kaçanik / Kačanik

Isa Hasani

9

13.00

Hani i Elezit / Elez Han

Isa Hasani

9

10.00

Mamushë / Mamuša

Ibrahim Arslan

9

14.00

Dragash / Dragaš

Ibrahim Arslan

11

9.00

Prishtinë / Priština

Sami Kurteshi

15

11.00

Malishevë / Mališevo

Basri Berisha

15

13.30

Rahovec / Orahovac

Basri Berisha

16

10.00

Shtime / Štimlje

Ibrahim Arslan

16

13.30

Shtërpcë / Štrpce

Ibrahim Arslan

16

10.00

Ferizaj / Uroševac

Isa Hasani

16

13.00

Viti / Vitina

Isa Hasani

17

10.00

Prizren / Prizren

Basri Berisha

17

13.30

Suharekë / Suva Reka

Basri Berisha

23

10.00

Istog dhe Burgu i Dubravës /

Istok i Zatvor u Dubravi

Shqipe Ibraj – Mala

23

10.00

Gjilan / Gnjilane

Isa Hasani

23

13.00

Kamenicë / Kamenica

Isa Hasani

24

10.00

Gjakovë / Đakovica

Shqipe Ibraj – Mala

24

13.00

Deçan e Junik / Dečani i Junik

Shqipe Ibraj – Mala

25

9.00

Prishtinë / Priština

Sami Kurteshi

25

10.00

Partesh / Parteš

Ibrahim Arslan

25

13.00

Kllokot / Klokot

Ibrahim Arslan

26

10.00

Podujevë / Podujevo

Basri Berisha

26

14.00

Obiliq / Obilić

Basri Berisha

29

10.00

Vushtrri / Vučitrn

Ibrahim Arslan

29

13.00

Mitrovicë / Mitrovica

Ibrahim Arslan

30

10.00

Lipjan dhe Burgu i Lipjanit /

Lipljan i Zatvor u Lipljanu

Shqipe Ibraj – Mala

30

10.00

Ranillug / Raniluk

Isa Hasani

30

13.30

Novobërdë / Novo Brdo

Isa Hasani

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.