REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

PYETJET MË TË SHPESHTA

PYETJET MË TË SHPESHTA

Kush mund të ankohet te Avokati i Popullit?

Çdo person fizik apo juridik i cili pretendon se të drejtat apo liritë e tij janë shkelur me ndonjë ligj, veprim apo mosveprim të kundërligjshëm, keqadministrim të organeve shtetërore, organeve të tjera dhe organizatave që ushtrojnë autoritet publik për llogari të tyre, mund të paraqesë ankesë në IAP, për fillimin e procedurës.

Cilat ankesa nuk shqyrtohen nga Avokati i Popullit?

Avokati i Popullit nuk mund t’i shqyrtojë ankesat kundër personave privatë (përveç atyre që kanë të bëjnë me pohimet për diskriminim); ankesat kundër vendimeve të gjykatave; ankesat kundër autoriteteve jashtë Kosovës, si dhe ankesat në rastet kur palët nuk i kanë shfrytëzuar mjetet e mundshme juridike.

Kontakti me Avokatin e Popullit dhe parashtrimi i ankesës?

Çdo qytetar mund të parashtrojë ankesë në zyrën qendrore dhe në zyrat rajonale të Institucionit të Avokatit të Popullit:

• Duke u paraqitur personalisht në njërën nga zyrat e IAP-së;

• Duke e mbushur formularin përkatës;

• Nëpërmjet linjës urgjente të telefonit të IAP-së (pa pagesë);

• Nëpërmjet faksimileve (me telefaks);

• Nëpërmjet postës elektronike (me e-mail);

• Në ndonjë mënyrë tjetër.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.