REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.12.2017

Institucioni i Avokatit të Popullit, në bashkëpunim me OJQ “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” vizituan fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Qendrën Mësimore në Lipjan

Në kuadër të aktiviteteve me rastin e 10 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, dhe në mënyrë që fëmijët të njihen me të drejtat dhe liritë e njeriut si dhe mandatin dhe kompetencat e Institucionit të Avokatit të Popullit, përfaqësuesit e Departamentit për Mbrojtje nga Diskriminimi si dhe Departamentit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në kuadër të këtij institucioni në bashkëpunim me OJQ “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” (VoRAE), më 11 dhjetor 2017, vizituan nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Shkollën Fillore “Ismail Luma” në Lipjan. Në këtë shkollë fëmijët e këtyre komuniteteve vijojnë mësimin shtesë në kuadër të Qendrës Mësimore që menaxhohet nga OJQ VoRAE. Ky takim u shfrytëzua gjithashtu, edhe për pranimin e ankesave në mënyrë të drejtpërdrejtë nga fëmijët.

Për më tepër, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në shtator të këtij viti ka nxjerr Udhëzimin Administrativ nr.12/2017, për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore në Kosovë, prandaj IAP kërkon që ky udhëzim administrativ të fillon të zbatohet duke respektuar kriteret dhe procedurat e themelimit dhe funksionimit të qendrave mësimore në Kosovë, që ofrojnë mbështetje mësimore shtesë dhe aktivitete të tjera edukative. Gjithashtu, IAP me qëllim që këto qendra mësimore të jenë funksionale, kërkon nga MASHT-i që procedurat rreth licencimit të tyre të bëhet brenda një afati të arsyeshëm kohor ndërsa komunat dhe donatorët duhet të përkrahin funksionimin e këtyre qendrave mësimore.

IAP në vazhdimësi ka mbështetur kërkesat e disa OJQ-ve që ofrojnë shërbime të mësimit shtesë, në veçanti për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian por gjithashtu, bazuar në mandatin dhe kompetencat që ka IAP, do të monitorojë zbatimin e Udhëzimit Administrativ nr.12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore dhe sipas të të gjeturave, do të merr veprime konkrete, në mënyrë që fëmijëve të të gjitha grupeve etnike dhe posaçërisht komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian t’u ofrohen kushte sa më të përshtatshme në mësim-nxënie.


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.