REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.11.2017

FTESË MEDIAVE

Institucioni i Avokatit të Popullit organizon tryezën me temën “Zbatimi i rekomandimeve të Konventës Kornizë e KE për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare” në hotel “Sirius”, 6 nëntor 2017 (e hënë), nga ora 9:00 – 12:00

Tri ligje bazike për të Drejtat e Njeriut, Ligji Për Avokatin e Popullit nr. 05/L-019, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi nr. 05/L-021 dhe Ligji për Barazi Gjinore nr. 05/L-020, të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe të cilat janë në fuqi nga 13 korrik 2015, e përcaktojnë Avokatin e Popullit si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin.

Për sa i përket zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe mundësive për zgjidhjen e situatave me bazë diskriminimi për këto komunitete, Avokati i Popullit, e konsideron si më se të nevojshme mbajtjen e kësaj tryeze sepse do të ofrohej një mundësi e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, Institucioneve Publike të nivelit qendror dhe lokal, OJQ-ve të cilat drejtpërdrejtë merren me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Avokati i Popullit pret që në fund të tryezës të dilet me rekomandime konkrete që pjesa e shoqërisë sonë e përbërë nga këto komunitete të trajtohen në të gjitha sferat e jetës pa diskriminim dhe në përputhje me ligj.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.