REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.12.2017

DEKLARATË E PËRBASHKËT E AVOKATIT TË POPULLIT DHE E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 Të udhëhequr nga parimet dhe standardet universale mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të aprovuara dhe të proklamuara në: Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, Konventën Evropiane mbi të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, instrumentet e tjera ndërkombëtare si dhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës ;
 Duke u thirrur në parimin e pandashmërisë, patjetërsueshmërisë, pacenueshmërisë së lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, barazinë para ligjit, trajtimin e barabartë dhe jo diskriminim, parime këto të afirmura në Kapitullin II, dispozitat e nenit 21 dhe 24 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës;
 Duke e theksuar rëndësinë e njohjes, mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;
 Në mbështetje të parimeve dhe vlerave të proklamuara në dispozitat e pakos ligjore për të Drejtat e Njeriut;
 Duke marrë parasysh detyrimin për të siguruar mjete juridike efektive për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë;
 Të motivuar për dërgim të një mesazhi të fuqishëm për angazhim të shtuar gjithëpërfshirës dhe ndërinstitucional në promovimin dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut;
 Të përkushtuar dhe të angazhuar për ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta, me theks të veçantë në zhvillimin e bashkëpunimit efektiv për respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë;Avokati i Popullit dhe Organizatat Joqeveritare të Republikës së Kosovës, nën moton “ Çohu për të drejtat e njeriut”, të bashkuar në këtë iniciativë të përbashkët, në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, më 10 dhjetor 2017, në Prishtinë, në mënyrë unanime e nënshkruajnë Deklaratën e përbashkët, qëllimi i të cilës është mbrojtja e të Drejtave dhe Lirive Themelore të të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim, ndaj:
I ftojmë institucionet e Republikës së Kosovës për krijimin e masave efektive për ushtrimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, të përcaktuara nga Kushtetuta e Kosovës dhe instrumentet ndërkombëtare.
U bëjmë thirrje të gjithë akterëve të pushtetit shtetëror, që t’i fuqizojnë përpjekjet për promovimin dhe edukimin mbi të drejtat e njeriut dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

Kërkojmë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që t’i adresojë me prioritet çështjet e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe t’u ofrojë përkrahje më të fuqishme institucionale në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe organizatave joqeveritare.Prishtinë,
Më 10 dhjetor 2017

Nënshkruesit e Deklaratës:
Hilmi Jashari – Avokat i Popullit


Përfaqësuesit e Organizavate Joqeveritare në Kosovë
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.