REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

18.4.2018

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E PUBLIKIMIT TE RAPORTIT TË KOMISIONIT EUROPIAN PËR KOSOVËN

Prishtinë, më 18 prill 2018 – Raporti i sapopublikuar i Komisionit Europian 2018 për Kosovën, vlerëson se Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ka vazhduar ngritjen e kapaciteteve për shqyrtimin e rasteve, duke u bërë kështu institucioni më i besuar në Kosovë.
Raporti thekson se korniza ligjore garanton gjërësisht mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut në pajtim me standardet europiane, mirëpo kërkohen përpjekje dhe angazhim shtesë në zbatimin e tyre. Po ashtu, zbatimi i strategjive dhe legjislacionit për të drejtat e njeriut pamundësohet nga mungesa e resurseve adekuate, përfshirë ato financiare, për shkak të mosprioritizimit të politikave dhe mungesës së koordinimit.
Pashmangshmërisht, Raporti trajton veprimet dhe ndërveprimet e IAP-së kundrejt autoriteteteve përkatëse të vendit dhe vlerëson përmirësimin e dialogut në mes të Avokatit të Popullit dhe institucioneve qeveritare, ashtru siç edhe numrin në rritje të rekomandimeve të zbatuara.
Raporti vë në pah themelimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, në kuadër të IAP-së, duke potencuar faktin se stafi përkatës është duke u trajnuar intenzivisht dhe se ka filluar me trajtimin dhe hetimin e ankesave të pranuara.
Po ashtu, Raporti thekson adresimin e të drejtës së qytetarëve për miradministrim nga ana e Avokatit të Popullit, si institucion i pavarur mbikëqyrës.
Sa i përket të drejtave pronësore, Raporti përmend se Avokati i Popullit ka rekomanduar ndryshimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim, në mënyrë që ky ligj të jetë në pajtim me Kushtetutën, standardet europiane dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ndryshimet e rekomanduara nga Avokati i Popullit, kanë të bëjnë me mandatin dhe kompetencat e Agjencisë, për të vepruar në rastet e ri-uzurpimit të pronave të personave të zhvendosur, gjë që nuk parashikon ligji aktual.
Sa i përket mos-diskriminimit, në fushën e politikave sociale dhe të punësimit, raporti përmend se numri i ankesave të cilat Avokati i Popullit i pranon nga qytetarët mbetet i njëjtë, mirëpo thekson se numri i rasteve të iniciuara me vetiniciativë të Avokatit të Popullit (Ex Officio) është dyfishuar.
Avokati i Popullit vlerëson gjetjet e Raportit të Komisionit Evropian, sipas të cilave IAP cilësohet si institucioni më i besueshëm në Kosovë. Ky cilësim pason hulumtimin vjetor të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal (RCC), i cili në në Barometrin e Ballkanit 2017 e ka nxjerrë IAP-në si institucionin më të besueshëm ndërmjet institucioneve kyçe shtetërore, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.