REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

08.3.2018

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË GRUAS

8 Marsi i këtij viti e gjen Kosovën në vazhdën e përpjekjeve për të sfiduar pabarazitë gjinore, që kryesisht ndikojnë drejtpërdrejt në jetën dhe mirëqenien e vajzave dhe grave. Barazia gjinore përben një pjesë të pandashme të të drejtave të njeriut, të garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e që vendos themelin e vlerave dhe parimeve të një shteti që i respekton ato.

Sot, gratë, ende diskriminohen në çështje të pronës dhe trashëgimisë, e po ashtu edhe në fushën e punësimit, duke mos qenë të barabarta në konkurrim, por edhe ne raport me kompensimin material, për punën e njejtë. Ky realitet, thellon edhe më tej, hendekun gjinor në paga, si dhe gjithashtu, vështirëson dhe ngadalëson fuqizimin ekonomik të grave në Kosovë. Papunësia mbetet më e shprehur tek gratë sesa tek burrat, ashtu siç edhe mundi i papaguar i grave, në kuadër të ekonomive familjare, vazhdon të përbëjë mungesë të vlerësimit të punës, si dhe minimizon kontributin e përgjithshëm ekonomik të grave.

Simbolika e kësaj date, shërben si një moment ideal, për të rikthyer vëmendjen e institucioneve tona, drejt zbatimit të Rezolutës për miratimin e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm të nxjerrë nga Kuvendi i Republikes së Kosovës, në janar të këtij viti. Përshpejtimi i zbatimit të Agjendës 2030, të aprovuar në Samitin e Kombeve te Bashkuara, kërkon angazhim të institucioneve edhe për avancimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave.

Ndonëse, Kushtetuta dhe ligjet në fuqi u garantojnë, si burrave, ashtu edhe grave, trajtim të barabartë, ajo çfarë mbetet sfiduese për institucionet dhe shoqërinë tonë, është luftimi i pabarazive dhe stereotipeve gjinore, të ndërtuara ndër vite, si dhe beteja për fuqizimin e vazhdueshëm të rolit dhe pozitës së gruas, deri në atë moment, kur të dy gjinitë, të mund të kenë dhe gëzojnë, mundësi realisht të barabarta.

Përfaqësimi dhe angazhimi i gruas në sferën publike, edhe pse ka pësuar rritje gjatë dekadës së fundit, vazhdon të jetë ende larg parametrave të përcaktuara me miratimin e Ligjit të ri për Barazi Gjinore, i cili ka shfuqizuar të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me të. Rrjedhimisht, të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike janë të obliguara të garantojnë përfaqësimin e barabartë prej pesëdhjetë përqind, për secilën gjini, sipas masës së veçantë të paraparë ne nenin 6, paragrafi 8, të këtij Ligji.

Institucioni i Avokatit te Popullit, si mekanizëm shtetëror i barazisë, i mandatuar për mbrojtjen, mbikëqyrjen, dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në vazhdimësi të respektimit të përpjekjeve të grave për barazi, paqe dhe drejtësi, në këtë ditë simbolike, kërkon nga të gjitha palët e përfshira, zbatim të plotë të parimeve kushtetuese dhe të të gjitha dispozitave tjera ligjore, për fuqizimin dhe trajtimin e barabartë të vajzave dhe grave, në të gjitha sferat e jetës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.