REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

05.6.2018

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË MJEDISIT

Prishtinë, më 5 qershor 2018 - Dita Botërore e Mjedisit, 5 qershori, përsëri e gjen vendin para problemeve mjedisore të ndikuara nga veprimet arbitrare, pa e përfshirë në prioritete të vendit, dhe pa e llogaritur koston për sanimin e tyre, si dhe ndikimin në të drejtat e qytetarëve për mjedis të sigurtë dhe të shëndetshëm.
Simbolika e kësaj date është ofrimi i një mundësie për ngritje të vetëdijes globale për mbrojtjen e mjedisit, si dhe orientimin e politikave për të zgjeruar bazën për një mendim të hapur dhe sjellje të përgjegjshme, si nga individë, po ashtu edhe institucione dhe komunitetete, me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të mjedisit. Kombet e Bashkuara, këtë ditë, këtë vit, e kanë shënuar me mesazhin “Largoni plastikat për një përdorim. Refuzoni atë që nuk mund ta ripërdorni. Së bashku, ne mund të krijojmë një rrugë për një botë më të pastër dhe më të gjelbër”. Prandaj, duke e vlerësuar lartë rolin e mjedisit, Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, mjedisin dhe mbrojtjes mjedisit i kanë dhënë hapësirë të veçantë, duke e ndarë në gjashtë objektiva.
Edhe pse Kushtetuta e vendit, mjedisin dhe mbrojtjen e mjedisit e ka renditur në vlerat në të cilat bazohet rendi kushtetues, e po ashtu “Përgjegjësia për Mjedisin Jetësor”, është përfshirë në kapitullin për të drejtat e njeriut, shteti nuk ka arritur të ndërmerr hapa konkret për ta renditur mjedisin në prioritete të vendit.
Ndotja e ujit, ajrit, dhe tokës, keqmenaxhimi i mbeturinave, mos arritja e vënies në kontroll të zhurmës, mungesa e monitorimit cilësor, mungesa e informimit mjedisor kualitativ, problemet me sistemin gjyqësor, janë vetëm disa nga parregullsitë, , që në vazhdimësi kufizojnë dhe cenojnë të drejtën e qytetarëve për mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, me ndikim në të drejtë për jetë, të drejtën e privatësisë, të drejtën e pronës, të drejtën e gëzimit të shtëpisë, të drejtën për qasje në dokumente publike, për shfrytëzimin e mjeteve juridike, etj.
Çështje në vete, vazhdon të mbetet dështimi i autoriteteve për të kontrolluar dhe për të krijuar hapësira të banimit me norma të mirfillta të planifikimit hapësinor, të cilat do të garantonin rregullim të qëndrueshëm të hapësirës, duke siguruar trajtim të barabartë, lëvizje të lirë dhe qasje adekuate në shërbimet publike për qytetarët.
Duke pasur parasysh gjendjen e mjedisit, dhe ndikim në të drejtat e qytetarëve, me theks të veçantë në shëndetin e tyre, Avokati i Popullit, si Institucion Kombëtar i mandatuar për mbrojtjen, mbikëqyrjen, dhe promovimin e të drejtave të njeriut, fton Institucionet përgjegjëse, që të ndërmarrin hapa konkret për ndërprerjen e parregullësive me ndikim në mjedis, si dhe vendosjen e mjedisit në prioritet e qeverisë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.