REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.10.2017

BAROMETRI I BALLKANIT 2017 E RANGON AVOKATIN E POPULLIT SI MË TË BESUESHMIN NGA INSTITUCIONET E LISTUARA NË VEND DHE NË RAJON

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), për të tretin vit me radhë, ka publikuar Barometrin e Ballkanit, një hulumtim vjetor i opinionit të publikut dhe bizneseve në shtetet e Ballkanit: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni dhe Serbi. Në këtë edicion janë përfshirë 8000 qytetarë dhe 1600 kompani.

Barometri i Ballkanit 2017 ofron të dhënat e mbledhura dhe të analizuara në një sërë fushash tematike dhe paraqet përcepcionin aktual për aspiratat dhe pritjet e popullsisë dhe komunitetit biznesor të Evropës Jug-Lindore për jetën, tregun e punës, trendet socio-ekonomike dhe politike si dhe integrimin evropian.

Ndër indikatorët e matur, Barometri i Ballkanit 2017 sjellë edhe vlerësimin e besueshmërisë në institucionet publike dhe përcepcionin përkitazi me pavarësinë e tyre.

Në pyetjen e parashtruar se sa shumë u besoni institucioneve të listuara (Gjykatave dhe sistemit të dretësisët; Parlamentit; Qeverisë; Ombudspersonit; Auditorit), për qëllimin e hulumtimit, 59% të respodentëve nga Kosova janë shprehur se kanë besim në Institucionin e Avokatit të Popullit, që e rangon më së larti në krahasim me institucionet e listuara nga në vendet në regjion, për të cilat, besueshmëri shprehin më pak se gjysma e popullatës (shih: Balkan Barometer 2017/ Public Opinion Survey, fq. 124 -125).

Po ashtu, respodentët nga Kosova kanë shprehur dukshëm më shumë besim në pavarësinë politike të Institucionit të Avokatit të Popullit (po aty, fq. 126).

Gjithashtu, besueshmëria e respodentëve nga Kosova ka qenë dukshëm e madhe sa i përket hetimit efektiv të Qeverisë dhe bërjes së saj llogaridhënëse kundrejt qytetarëve (po aty, fq. 129).

Integrimin evropian dhe anëtarësimin në BE, 90% e popullatës në Kosovë e shohin si një gjë të mirë. Po ashtu, Kosova rangohet më së larti sa i përket rëndësisë së integrimit të romëve për bashkëpunim rajonal dhe hyrjen në BE.

Ndërkaq, duke krahasuar gjetjet e këtij viti me ato nga viti paraprak, Barometri thekson se përderisa hulumtimi në 2016'tën ka nxjerrë që 62% të respodentëve nga Kosova presin anëtarësim në BE deri në vitin 2020, hulumtimi i 2017'tës tregon rënie të dukshme të pritshmërive – vetëm 37 % e respodentëve presin anëtarësim në BE deri në vitin 2020.

Ndër nëntë çështjet që kanë shërbyer për të matur manifestimin e pabarazisë gjinore, respodentët nga Kosova kanë ranguar në krye të tyre dhunën kundër gruas dhe numrin e vogël të grave të përfshira në politikë.

Ndër problemet më kryesore me të cilat përballen, respodentët nga Kosova theksojnë më shumë korrupsionin, papunësinë dhe situatën ekonomike.

Përndryshe, Barometri thekson se ka një rimëkëmbje ekonomike në disa prej ekonomive të mëdha të rajonit, por papunësia në tërësi mbetet brengosëse, si dhe nxjerr në pah shqetësimin në rritje sa i përket korrupsionit. Ndërkaq, sa i përket performancës ekonomike, Barometri paraqet opinion optimist për të ardhmen.

Marrë në tërësi, në gjetjet kryesore në vendet e Evropës Jug –Lindore, Barometri thekson se pritjet e respodentëve, tejkalojnë satisfaksionin me të tashmen dhe veçon vazhdimësinë e optimizmit domethënës në Kosovë.

Barometrit e Ballkanit 2017, me këto dhe të dhëna të tjera, e gjeni të publikuar në faqen e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation Council (RCC): http://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer_PublicOpinion_2017.pdf


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.