REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.10.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin në lidhje me zvarritjen e procedurës gjyqësore në Gjykatën Themelore në Mitrovicë

Avokati i Popullit i ka përcjellë Gjykatës Themelore në Mitrovicë Raportin me rekomandime përkitazi me zvarritjen e procedurës gjyqësore në vendosjen e lëndës C.nr. 82/2013.

Raporti është bazuar në ankesë individuale përkitazi me çështjen juridike të marrëdhënies së punës, për kompensimin e të ardhurave personale. Për më tepër se 14 vite, ankuesi është në pritje të vendimit përfundimtar nga gjykatat lidhur me rastin e tij.

Mbështetur në faktet dhe provat e ankuesit, si dhe nga shkresat e lëndës që i posedon Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), si dhe bazuar në instrumentet relevante dhe analizën ligjore, Avokati i Popullit ka konstatuar se rasti i ankuesit, që nga viti 2003, pa vendim meritor nga ana e gjykatave, shkelë të drejtën për gjykim të drejtë, proces të rreullt, brenda një afati të arsyeshëm kohor, të përcaktuar dhe të mbrojtur me nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ).

Po ashtu, zvarritjet e procedurës gjyqësore shkelin të drejtën për mjete efektive juridike të mbrojtura me nenin 32 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 13 të KEDNJ-së; të drejtën për mbrojtje gjyqësore të të drejtave të përcaktuara me nenin 54 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; të drejtën për zgjidhjen e ngutshme të kontesteve nga marrëdhënia e punës, të përcaktuara në nenin 475 të Ligjit për Procedurë Kontestimore.

Bazuar në këto konstatime të nxjerra pas hetimit të rastit në fjalë, Avokati i Popullit, i rekomandon Gjykatës Themelore në Mitrovicë shqyrtimin e mundësisë së ndërmarrjes së veprimeve lidhur me vendosjen e rastit C. Nr. 82/2013, meqenëse kjo lëndë daton që nga 3 marsi 2003.

Raporti me rekomandime, në formatin e tij të plotë, është përcjellë tek autoritetet përgjegjëse. I njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_71-2015_Zvarritje_Procedure_921612.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.