REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.5.2018

Avokati i Popullit publikoi Raportin me rekomandime të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës përkitazi me vizitën në qendrën e mbajtjes për të huajt në Vranidoll.

Avokati i Popullit publikoi Raportin me rekomandime të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT) përkitazi me vizitën në qendrën e mbajtjes për të huajt në Vranidoll.
Ky raport me rekomandime është përcjellë tek autoritetet përgjegjëse, Ministrit Punëve të Brendshme, Drejtorit të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, Drejtorit Qendrës së Mbajtjes për të Huaj si dhe Komisionit parlamentar për të Drejtat e njeriut, barazi Gjinore, për Persona të Pagjetura dhe Peticione. I njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP.
Lidhur me gjeturat e MKPT-së, gjatë vizitës e realizuar më 7 mars 2018 në Qendrën e Mbajtjes për të Huajt (QMH), Avokati i Popullit ka përgatitur një raport me rekomandime cila ka për qëllim përmirësimin e gjendjes dhe kushteve në këtë qendër në përputhje me ligjin dhe rregulloren përkatëse të bazuara në standardet ndërkombëtare.
Rekomandimet e Avokatit të Popullit bazohen në të gjeturat gjatë vizitës të realizuar dhe monitorimit të rregullt, lidhur me procedurat e pranimit dhe parashtrimit të ankesave të azil kërkuesve, garancitë kundër keqtrajtimit, mundësive të kontaktit me botën e jashtme, si dhe shfrytëzimit të ndihmës juridike falas, kushteve materiale dhe akomodimit e personave të huaj, kujdesit shëndetësorë etj.
Raporti me rekomandime të Avokatit të Popullit është publikuar në ueb faqen e IAP.

Linku për raportin:

http://ombudspersonkosovo.org/ repository/docs/Raport_i_nga_ vizita_ne_Qendren_e_Mbajtjes_ ne_Vranidoll._28.03.2018_Web_ faqe_531505.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.