REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

29.1.2018

Avokati i Popullit publikoi Raportin mbi anulimin e procesit të rekrutimit nga MPB për Inspektor/Hetues

Avokati i Popullit i ka përcjellë sot Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Inspektoratit Policor, Raportin me rekomandime përkitazi me Vendimin e Inspektoratit Policor të Kosovës, të datës 29 dhjetor 2017, për anulimin e procesit të rekrutimit për Inspektor/Hetues, të shpallur më 24 korrik 2017.

Rasti është hapur sipas detyrës zyrtare nga ana e Avokatit të Popullit, me qëllim të vlerësimit të vendimit të ministrit të MPB-së, për pezullimin e nënshkrimit të kontratave me kandidatët e sukseshëm në konkursin e Inspektoratit Policor të Kosovës për Inspektor/Hetues dhe kërkesën për anulimin e tërësishëm të procedurës së rekrutimit.

Në arsyetimin e dhënë nga Ministri i MPB-së për pezullimin e nënshkrimit të kontratave, thuhet se vendimi është marrë për shkak të ankesave të shumta që kanë pranuar ai dhe Kryeministri, nga kandidatët që nuk janë përzgjedhur në konkursin në fjalë dhe është bazuar në nenin 10 të Ligjit Nr. 03/L-128 për Auditimin e Brendshëm, si dhe nenin 9 paragrafi 1, nën-paragrafët 1.4, 1.5, dhe nenit 16 të Rregullores nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së Kryeministrit dhe ministrive. Ministri i MPB nuk ka dhënë ndonjë sqarim lidhur me zbatimin apo mos-zbatimin e UA Nr.1/2017 për procedurat lidhur me kushtet e punësimit dhe të punës për punonjësit e IPK, në bazë të të cilit është shpallur konkursi.

Në Raportin e tij, Avokati i Popullit e ka analizuar mbështetjen ligjore në të cilin është thirrur Ministri i MPB-së në arsyetimin e dhënë dhe e ka vlerësuar si jo relevant në rastin konkret.

Funksionimi i IKP-së bazohet në Ligjin për Inspektoratin Policor, i cili e përcakton atë si institucion ekzekutiv të MPB-së, të pavarur nga Policia e Kosovës, që funksionon nën autoritetin e Ministrit dhe nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së.
Avokati i Popullit më tej në Raportin e tij, vlerëson se Ligji për IPK-në ka bërë ndarjen e qartë në mes të kompetencave të Ministrit dhe Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së dhe se rrjedhimisht, Kryeshefi Ekzekutiv është subjekti përgjegjës, i cili duhet ta bëjë organizimin e punësimit të personelit.

Avokati i Popullit vlerëson se kërkesa e Ministrit për anulimin e procedurës së finalizuar përbën tejkalim të kompetencave të tij ligjore, ashtu siç vendimi i Kryeshefit Ekzekutiv për anulimin e procedurës, sipas kërkesës së Ministrit, përbën tejkalim të kompetencave ligjore edhe nga ana e Kryeshefit Ekzekutiv dhe ngre një sërë çështjesh kushtetuese dhe ligjore nga pikëpamja e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.

Avokati i Popullit konsideron se me anulimin e procedurës së rekrutimit janë shkelur: Parimi i ligjshmërisë, neni 4 (paragrafi 1 dhe 2); Parimi i objektivitetit dhe paanësisë, neni 7; Parimi i pritshmërisë së ligjshme dhe të arsyeshme, neni 8; Parimi i të drejtës në mjete juridike, neni 13 - të përcaktuara me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative, të cilat përbëjnë elemente qenësore të një procesi të rregullt.

Në Raportin e tij, Avokati i Popullit konstaton se Vendimi për anulimin e procedurës së rekrutimit demonstron dështimin e autoriteteve, për të qenë objektiv dhe të paanshëm gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, me çka vihet në konstatimin se ka pasur ndërhyrje në të drejtat e kandidatëve të suksesshëm për të themeluar marrëdhënie të punës, të garantuar me nenin 49 të Kushtetutës.

Avokati i Popullit vë në pah se shteti, në raste të caktuara, ka të drejtë të ndërhyjë në të drejtat e garantuara, por, çfarëdo ndërhyrje dhe kufizim i këtyre të drejtave, mund të bëhet “vetëm me ligj” dhe kur këto kanë “qëllime legjitime” të cilat janë “të domosdoshme për një shoqëri demokratike”. Në rastin që trajtohet në këtë Raport, Avokati i Popullit konstaton se Vendimi i Ministrit të MPB për anulimin e nënshkrimit të kontratave me kandidatët e suksesshëm, dhe kërkesa e Ministrit të MPB për nxjerrjen e vendimit nga Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së për anulimin e procesit të rekrutimit, i datës 29 dhjetor 2017, përbëjnë veprime që cenojnë: të drejtën e kandidatëve në punë dhe në ushtrimin e profesionit; të drejtën në një gjykim të drejtë dhe të paanshëm dhe të drejtën në mjete efektive juridike.

Në bazë të analizës, vlerësimeve dhe konstatimeve, Avokati i Popullit i rekomandon Ministrit të MPB-së të tërheq kërkesën me të cilën ka kërkuar nga Kryeshefi Ekzekutiv anulimin e procesit të rekrutimit në IPK, si dhe të përmbahet nga ndërhyrjet në organizimin dhe punësimin e personelit dhe marrjen e vendimeve për çështjet që i përkasin funksioneve të IPK-së, ndërkaq Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së i rekomandon që në pajtim me Ligj, të ndërmarrë veprime për anulimin e Vendimit nr.pro. 01/112/2754/1, të datës 29 dhjetor 2017.
Raporti me rekomandime, në formatin e tij të plotë, i është përcjellë sot autoriteteteve përgjegjëse të sipërpërmendura dhe i njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqe, në: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Ex_Officio_rasti_nr_731-2017____364686.pdf

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.