REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

07.2.2018

Avokati i Popullit publikoi Letër Rekomandim përkitazi me qasjen në raportet finaciare të partive politike

Avokati i Popullit i ka përcjellë sot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), një Letër Rekomandim përkitazi me qasjen në raportet financiare dhe raportet e shpenzimeve të disa partive politike.

Rasti është hapur sipas ankesës së përfaqësuesit të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI) kundër KQZ-së, lidhur me kufizimin e të drejtës për qasje në dokumente publike.

Përfaqësuesi i KDI-së, më 13 janar 2017 i është drejtuar, Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim të KQZ-së, me kërkesë për qasje në raportet financiare dhe raportet e shpenzimeve të disa partive politike.

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) më 17 maj 2017 ka kërkuar nga KQZ informata në lidhje me mos përgjigjen në kërkesën e KDI-së, dhe arsyen e kufizimit të së drejtës për qasje në dokumente publike, mirëpo asnjëherë nuk është pranuar përgjigje.

Avokati i Popullit duke i bërë referencë Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, praktikës gjyqësore të sistemit gjyqësor të Kosovës, si dhe rekomandimeve të Raportit të Komisionit Evropian të vitit 2016 për Kosovën, ka konstatuar se kufizimi i të drejtës së KDI-së për qasje në dokumente publike, është kufizim i pabazuar në ligj.

Së këndejmi, Avokati i Popullit i ka rekomanduar KQZ-së, që në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Qasje në Dokumentet Publike, t’i ofrojë KDI-së, qasje në raportet financiare dhe në raportet e shpenzimeve të partive politike.

Letër Rekomandimi në fjalë i është përcjellë KQZ-së, si autoritet përgjegjës dhe i njëjti është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, në: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Letra_e_AP_2,_07.02.2018_981323.pdf

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.