REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.5.2018

Avokati i Popullit, nxjerr Opinionin në lidhje me parandalimin e nepotizmit në Universitetin e Prishtinës

Prishtinë, më 3 maj 2018 - Avokati i Popullit, në zbatim të funksioneve të tij kushtetuese dhe ligjore, më 16 mars 2018, ka nxjerr Opinionin në lidhje me parandalimin e nepotizmit në Universitetin e Prishtinës, me ç’rast rekomandohej ky i fundit që të vë në jetë legjislacionin e brendshëm dhe praktikat më të mira të parandalimit të nepotizmit (duke marrë si orientim standardet dhe parimet e mbështetura nga universitete të mirënjohura në botë).
Bazuar në Opinionin e dhënë të Avokatit të Popullit, Universiteti i Prishtinës, më 2 maj 2018, ka miratuar rekomandimet që dalin nga ky opinion si dhe ka paraqitur në formë të përmbledhur rregullat dhe parimet e brendshme të Universitetit të Prishtinës të përcaktuara në Statutin dhe Kodin e Etikës, që i japin përgjigje fenomenit të nepotizmit dhe ndihmojnë në parandalimin e tij.
Avokati i Popullit vlerëson lartë aprovimin nga Universiteti i Prishtinës të Udhëzuesit për Standardet dhe Parimet Etike të Universitetit të Prishtinës në lidhje me shmangien e nepotizmit dhe parandalimin e konfliktit të interesit në procedurat e zgjedhjes së personelit akademik.
Gjithashtu, bën thirrje edhe institucioneve tjera publike të arsimit të lartë që duke ndjekur shembullin e Universitetit të Prishtinës, të marrin masa për parandalimin dhe luftimin e fenomenit të nepotizmit në procedurat e zgjedhjes së personelit akademik.

http://ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Opinoioni_i_Avokati_t%C3%AB_Popullit_p%C3%ABr_m%C3%ABnyr%C3%ABn_e_luftimit_t%C3%AB_nepotizmit_n%C3%AB_UP_197885.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.