REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.9.2017

Avokati i Popullit nënshkroi Deklaratën mbi bashkëpunimin e Ombudsmanëve në fushën e mjedisit dhe të të drejtave të njeriut

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari, është duke marrë pjesë në Konferencën IV-të Ndërkombëtare mbi Mjedisin dhe të Drejtat e Njeriut “Pjesëmarrja e Publikut në çështje ambientale“, e cila është duke u mbajtur në Lubjanë të Sllovenisë.

Kjo Konferencë, e cila mbahet nën patronatin e Presidentit të Republikës së Sllovenisë, ka për qëllim të identifikojë angazhimin e shteteve në respektimin e të drejtës për të jetuar në një ambient të shëndetshëm, me theks të veçantë pjesëmarrjen e publikut në draftimin dhe miratimin e rregulloreve për mjedisin, si dhe sa ato përmbushin parimet e transparencës, saktësisë dhe qasshmërisë.

Ombudsmanët nga Bosna dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia, Sllovenia dhe Serbia, të pranishëm në këtë Konferencë, kanë nënshkruar Deklaratën mbi bashkëpunimin e Ombudsmanëve në fushën e mjedisit dhe të drejtave të njeriut, duke vënë në dukje se e drejta për të jetuar në një ambient të shëndetshëm është e drejtë fundamentale dhe se shtetet duhet të përpiqen që masat e ndërmarra të jenë në funksion të respektimit të kësaj të drejte. Së këndejmi, duke pasur parasysh rolin e Ombudsmanëve për të pranuar dhe trajtuar kërkesa që kanë të bëjnë me çështje mjedisore, të cilat afektojnë jo vetëm shtetet përkatëse, por edhe shtetet në fqinjësi e më tej në kontekstin global, si dhe duke theksuar se pjesëmarrja e publikut për çështje mjedisore është nën nivelin e dëshirueshëm, nënshkruan themelimin e Rrjetit të Ombudsmanëve për Mjedis dhe të Drejta të Njeriut.

Ky Rrjet do të ketë për qëllim bashkëpunimin e ngushtë, shkëmbimin e njohurive, praktikave dhe përvojave, zhvillimin e formave në të cilat Ombudsmanët do t’i përgjigjeshin sfidave mjedisore, në përmbushje të mandatit që kanë.


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.