REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.4.2018

Avokati i Popullit, me bashkëpunëtor vizitoi familjet rome në Graçanicë

Prishtinë, 10 prill 2018 - Avokati i Popullit z. Hilmi Jashari, gjatë takimit me përfaqësuesit e komunitetit rom në Lagjen e Romëve në Graçanicë, kërkoi një angazhim më të madh institucional në përmirësimin e kushteve të jetës së pjesëtarëve të komunitetit rom.
Duke folur për përkushtimin e Institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve, z. Jashari theksoi nevojën e ndërgjegjësimit të shoqërisë për sfidat me të cilat përballet komuniteti rom.
Gjatë kësaj vizite Avokati i Popullit, me bashkëpunëtorët vizituan edhe OJQ "VoRAE“ (Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve) e cila ka një mandat për të mbështetur komunitetet e përmendura, përmes ndërhyrjes së drejtpërdrejtë, mbështetjes teknike dhe këshillave në fushën e punësimit, strehimit, arsimit dhe të drejtave njerëzore / civile.
Drejtori Ekzekutiv i OJQ-se z. Isak Skenderi duke folur për aktivitet e organizatës, falënderoi IAP për përkrahje dhe bashkëpunim në realizimin e misionit, mbështetjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
Duke folur për problemet me të cilët ballafaqohen pjesëtarët e këtyre komuniteteve z. Skenderi, foli për rastet e ndryshme të diskriminimit tek këto komunitete, rastet e personave të riatdhesuar, braktisjen e shkollimit, banimin si dhe sfidat rreth respektimit të kuotës lidhur me përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shërbimin civil të Kosovës.
Gjithashtu, Avokati i Popullit së bashku me bashkëpunëtor vizituan edhe disa familje të komunitetit rom dhe u njoftuan me problemet e tyre. Në njëjtën kohë i takuan disa nga familjet tjera rome që me ndihmën e IAP dhe OJQ “VoRAE” kanë zgjidhur pozitivisht ankesat e tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.