REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

21.6.2018

Avokati i Popullit e publikoi Mendimin Juridik, në cilësinë e Mikut të Gjykatës, përkitazi me moszbatimin e dispozitave të Ligjit Nr. 04/L- 092, për Personat e Verbër lidhur me lirimin e personave të verbër nga tatimi në pronën e paluajtshme

Avokati i Popullit, në cilësinë e Mikut të Gjykatës (Amicus Curiae), ia ka përcjellë Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mendimin Juridik lidhur me cenimin e të drejtave të personave të verbër, respektivisht mosrespektimin e dispozitave ligjore për lirimin nga tatimi në pronë, sipas ankesës së Shoqatës së të Verbërve në Gjakovë.
Avokati i Popullit, gjatë trajtimit të rastit në fjalë e ka vërejtur se Komuna e Gjakovës nuk po i zbaton dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-092, për Personat e Verbër, në bazë të të cilave personat e verbër lirohen nga tatimi për pronën e paluajtshme. Avokati i Popullit më tej vëren se, në disa komuna personat e verbër lirohen nga tatimi në pronën e paluajtshme sipas dispozitave të Ligjit për Personat e Verbër. Për më shumë, Avokati i Popullit vëren se arsyetimi për moszbatimin e dispozitave të Ligjit për Personat e Verbër nga Komuna e Gjakovës mbështetet në qëndrimin e Ministrisë së Financave, sipas të cilit Komunat e Republikës së Kosovës janë të obliguara ta zbatojnë Ligjin për Tatimin në Pronën e Paluajtshme Nr.03/L-204, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-100, duke i shpërfillur kështu dispozitat e Ligjit për Personat e Verbër. Avokati i Popullit gjatë trajtimit të kësaj çështjeje i ka dërguar një Letër Rekomandim ministrit të Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal (MAPL) me rekomandimin që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet që burojnë nga ligji, të nxjerrë qarkore, me të cilën kërkohet nga të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës, lirimi i personave të verbër nga tatimi në pronën e paluajtshme, në pajtim me dispozitat e nenit 6, të Ligjit për Personat e Verbër, pa asnjë dallim. Por deri më tani Avokati i Popullit nuk ka pranuar asnjë përgjigje nga ministri i MAPL-së.
Në anën tjetër, Shoqata e të Verbërve në Gjakovë ka parashtruar padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në Departamentin për Çështje Administrative kundër vendimit të Komunës së Gjakovës, me të cilin refuzohet lirimi i personave të verbër nga tatimi në pronën e paluajtshme dhe lidhur me rastin në fjalë aktualisht është duke u zhvilluar procedurë gjyqësore në këtë gjykatë.
Avokati i Popullit në cilësinë e Mikut të Gjykatës (Amicus Curiae), bazuar në nenin 16, paragrafin 9, të Ligjit Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, sipas të cilit Avokati i Popullit mund të paraqitet në cilësinë e Mikut të Gjykatës (Amicus Curiae) në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, i ka përcjellë Gjykatës Themelore në Prishtinë mendimin juridik, i cili e përmban analizën ligjore dhe konkluzionin e Avokatit të Popullit përkitazi me çështjen në fjalë.
Me këtë rast, Avokati i Popullit ka theksuar se parimi i shtetit të së drejtës, si parim themelor i Kushtetutës, i obligon organet shtetërore, ta respektojnë/zbatojnë legjislacionin e aprovuar nga legjislativi i vendit. Më tej, Avokati i Popullit ka theksuar se zbatimi i parimit të ligjshmërisë dhe parimit të shtetit të së drejtës nga organet administrative dhe gjyqësore ofrojnë garanci përmes së cilës ndërtohet një sistem efikas juridik që ofron siguri juridike për qytetarët.
Ky Mendim Juridik u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqe në:

http://ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Amicus_Curiae___485304.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.